ОБЛАСТИ РАДА


Адвокатска канцеларија Кнежевић се бави следећим областима права:

КРИВИЧНО ПРАВО

-Одбрана у кривичном поступку - заступање физичких лица у делима општег криминалитета у свим фазама кривичног поступка, пред судовима, тужилаштвима и другим органима и институцијама. Више о кривичном праву прочитајте овде

-Заступање правних лица у привредним преступима и кривичним делима
-Подношење кривичних пријава, приватних тужби и других аката у кривичном поступку

Поседујемо и сертификат за заступање малолетних учинилаца кривичних дела

ПРИВРЕДНО ПРАВО

-Оснивање привредних друштава. Више о томе можете прочитати овде

-Спровођење статусних промена, промене правне форме, као и свих других промена које су предмет регистрације код Агенције за привредне регистре
-Израда свих врста уговора о привреди
-Правно саветовање привредних субјеката
-Заступање привредних друштава у привредним споровима
-Стечај и ликвидација

ПОРОДИЧНО ПРАВО

-Развод брака. Више о томе можете прочитати на овом линку 

-Законско издржавање. Више о томе можете прочитати на овом линку

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

-Накнада штете - материјалне и нематеријалне
-Састављање свих врста уговора (уговора о купопродаји, уговора о делу, уговора о поклону, уговора о доживотном издржавању, уговора о уступању и расподели имовине за живота, итд.)
-Раскид и поништај уговора

НЕКРЕТНИНЕ

-Решавање имовинско-правних питања
-Сачињавање свих врста уговора у вези са непокретностима (уговора о купопродаји, уговора о закупу, итд.)
-Укњижба – спровођење целокупног поступка и припрема неопходне документације

РАДНО ПРАВО

-Незаконит отказ
-Повреда на раду
-Неисплаћене зараде и других примања по основу радног односа
-Састављање уговора о раду и радноправних аката
-Заступање у радним споровима

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

-Интелектуална својина обухвата ауторско право и права сродна ауторском праву, са једне стране, и права индустријске својине са друге стране. Даље, права индустријске својине се обично деле на проналазачко право (патенти, нове биљне врсте, know how), право знакова разликовања (жигови, имена порекла и географске ознаке, индустријски дизајн, пословно име) и право конкуренције (сузбијање нелојалне конкуренције). Адвокатска канцеларија „Kнежевић“ пружа услуге правног саветовања и заступања пред судом у свим сферама права интелектуалне својине