ОБЛАСТИ РАДА


Адвокатска канцеларија Кнежевић се бави следећим областима права:

ПРИВРЕДНО ПРАВО

-Оснивање привредних друштава. Више о томе можете прочитати овде

-Спровођење статусних промена, промене правне форме, као и свих других промена које су предмет регистрације код Агенције за привредне регистре

-Израда свих врста уговора о привреди

-Правно саветовање привредних субјеката

-Заступање привредних друштава у привредним споровима

-Стечај и ликвидација

IT прaвo (Прaвo инфoрмaциoних тeхнoлoгиja)

Aдвoкaтскa кaнцeлaриja Кнeжeвић сe сa успeхoм спeциjaлизуje у oблaсти ИT прaвa кao рeлaтивнo сaврeмeниjoj прaвнoj сфeри кoja сe и дaљe динaмичнo и убрзaнo рaзвиja Вршимo зaступaњe клиjeнaтa и зaштиту прaвa у oблaсти прaвa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, кoje je чeстo врлo изaзoвнo услeд нeдoстaткa oдгoвaрajућe прaвнe рeгулaтивe.

·         Прaвo нa привaтнoст и GDPR (Зaштитa пoдaтaкa o личнoсти)

·         IT угoвoри и Угoвoри o пoвeрљивoсти (NDA)

·         On-line тргoвинa

·         Meдиjскo прaвo

·         Зaштитa aутoрскoг прaвa и прaвa интeлeкутaлнe свojинe нa интeрнeту

·         Зaштитa интeрнeт дoмeнa

РАДНО ПРАВО

-Састављање уговора о раду, Правилника о раду, Правилника о организацији и систематизацији послова и других радноправних аката

-Усклађивање пословања са Законом о спречавању злостављања на раду

-Усклађивање пословања са Законом о заштити узбуњивача

-Заступање у радним споровима поводом незаконитог отказа, неисплаћивања зараде, повреде на раду и других

КРИВИЧНО ПРАВО

-Одбрана у кривичном поступку - заступање физичких лица у делима општег криминалитета у свим фазама кривичног поступка, пред судовима, тужилаштвима и другим органима и институцијама. Више о кривичном праву прочитајте овде

-Заступање правних лица у привредним преступима и кривичним делима

-Подношење кривичних пријава, приватних тужби и других аката у кривичном поступкуПоседујемо и сертификат за заступање малолетних учинилаца кривичних дела.

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

-Састављање свих врста уговора (уговора о купопродаји, уговора о делу, уговора о поклону, уговора о доживотном издржавању, уговора о уступању и расподели имовине за живота, итд.)

-Раскид и поништај уговора

-Накнада штете

НЕКРЕТНИНЕ

-Решавање имовинско-правних питања

-Сачињавање свих врста уговора у вези са непокретностима (уговора о купопродаји, уговора о закупу, итд.)

-Укњижба – спровођење целокупног поступка и припрема неопходне документације

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Интелектуална својина обухвата ауторско право и права сродна ауторском праву, са једне стране, и права индустријске својине са друге стране. Даље, права индустријске својине се обично деле на проналазачко право (патенти, нове биљне врсте, know how), право знакова разликовања (жигови, имена порекла и географске ознаке, индустријски дизајн, пословно име) и право конкуренције (сузбијање нелојалне конкуренције). Адвокатска канцеларија Kнежевић пружа услуге правног саветовања и заступања пред судом у свим сферама права интелектуалне својине.