ОБЛАСТИ РАДА


Адвокатска канцеларија Кнежевић се бави следећим областима права:

КРИВИЧНО ПРАВО

·     Одбрана у кривичном поступку - заступање физичких лица у делима општег криминалитета у свим фазама кривичног поступка, пред судовима, тужилаштвима и другим органима и институцијама. Више о кривичном праву прочитајте овде.

·         Заступање правних лица у привредним преступима и кривичним делима
·         Поседујемо и сертификат за заступање малолетних учинилаца кривичних дела.

 Подношење кривичних пријава, приватних тужби и других аката у кривичном поступку

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

·         Парнични, ванпарнични и извршни поступак 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

·         Накнада штете - материјалне и нематеријалне
·         Састављање свих врста уговора између физичких и правних лица (уговора о купопродаји, поклону, делу итд.)
·         Раскид и поништај уговора
·         Наплата потраживања

НЕКРЕТНИНЕ

·         Решавање имовинско-правних питања
·         Сачињавање свих врста уговора у вези са непокретностима (уговора о купопродаји, уговора о закупу, итд.)
·         Укњижба – спровођење целокупног поступка и припрема неопходне документације

ПОРОДИЧНО ПРАВО

·         Развод брака. Више о томе можете прочитати на овом линку 

·         Законско издржавање. Више о томе можете прочитати на овом линку

·         Насиље у породици
·         Потпуно и делимично лишење родитељског права
·         Саветовање и заступање у породичним стварима у судском поступку

НАСЛЕДНО ПРАВО

·         Покретање и заступање у оставинском поступку
·         Састављање тестамента
·         Састављање уговора о располагању имовином за живота
·         Састављање уговора о доживотном издржавању
·         Саветовање и заступање у наследноправним стварима у судском поступку

УПРАВНО ПРАВО

·      Пружање услуга саветовања физичких и правних лица, као и њиховог заступања пред органима државне управе и пред Управним судом

РАДНО ПРАВО

·         Незаконит отказ
·         Повреда на раду
·         Неисплаћене зараде и других примања по основу радног односа
·         Састављање уговора о раду и радноправних аката
·         Заступање у радним споровима
·         Мобинг

ПРИВРЕДНО ПРАВО

·         Оснивање привредних друштава. Више о томе можете прочитати овде

·     Спровођење статусних промена, промене правне форме, као и свих других промена које су предмет регистрације код Агенције за привредне регистре
·         Израда свих врста уговора о привреди
·         Правно саветовање привредних субјеката
·         Заступање привредних друштава у привредним споровима
·         Стечај и ликвидација

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

·     Интелектуална својина обухвата ауторско право и права сродна ауторском праву, са једне стране, и права индустријске својине са друге стране. Даље, права индустријске својине се обично деле на проналазачко право (патенти, нове биљне врсте, know how), право знакова разликовања (жигови, имена порекла и географске ознаке, индустријски дизајн, пословно име) и право конкуренције (сузбијање нелојалне конкуренције). Адвокатска канцеларија „Kнежевић“ пружа услуге правног саветовања и заступања пред судом у свим сферама права интелектуалне својине

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

·       Пружање услуга правног саветовања у области прекршајног права, као и заступање пред Прекршајним судовима